.
MOOISTE .. WANDELINGEN .. IN .. DRENTHE

.. De zeven mooiste natuurgebieden/landschappen

 De kaart heeft klikbare namen zodat je automatisch naar het het desbetreffende gebied verderop scrollt.

 

Op deze webpagina vind je mijn selectie van wandelingen.
Eerst de wandelingen in de mooiste natuurgebieden/landschappen van Drenthe (zie boek hieronder).
Daarna die van de overige gebieden. Bijvoorbeeld de mooie knapzakwandeling in Gees).

 

Mooi land 2005/2006 ;
100 natuurgebieden getest
,
Stichting Natuur en Milieu, 2005
Uitg. Veen Magazines, Diemen

(alleen antiquariatisch verkrijgbaar)


In het boek ordent men de gebieden/landschappen met behulp van 1 t/m 5 sterren. Deze zeggen dus alleen iets over de kwaliteit van het natuurgebied/landschap en niet over de wandelingen die ik daarin geselecteerd heb.

Bijna alle wandelgebieden zijn Natura 2000-gebieden.
Enkele, zoals het Reestdal en het Norger Esdorpenlandschap niet. Dat betreffen oude cultuurlandschappen.

Al deze wandelingen zijn goed beschreven en/of in het terrein gemarkeerd.

Gewoonlijk hebben die mooiste natuurgebieden/landschappen ook de mooiste wandelingen. Maar dat is geen wetmatigheid.
Denk bijv. aan het mooie Fochteloërveen dat met zijn twee sterren toch geen goede wandelingen heeft.


Ben je een ervaren wandelaar en heb je aanvullingen of
verbeteringen, dan hoor ik dat graag.

...e-mailadres


1DrentscheAa

1. Drentsche Aa . ★★★★★

Het Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied ligt ten oosten van Assen en is een van de best bewaarde laaglandbeeksystemen van Europa.
De Drentsche Aa kronkelt er door beekdalen met hooi- en weilanden, die vroeger vaak door houtwallen en sloten waren omzoomd.
Op de hogere gronden meestal aan de rand van het beekdal, liggen de brinkdorpen met rietgedekte boerderijen tussen hoogopgaand eikenhout. Aangrenzend de essen (= gemeenschappelijke akkercomplexen) en daar weer achter de heidevelden.

Wandelingen:

Anlooërdiepje ..... 9 km

Knapzakroute Balloo - Rolde ..... 9 km.... en....7½ km

Knapzakroute Gasteren (westlus) ..... 10 km

. Knapzakroute Loon - Taarlo ..... 10½ km.... en.... 8 km


De Gasterse Duinen bestaat uit een stuifduingebied begroeid met heide. Het kent daardoor veel meer reliëf dan het Balloërveld.


Gebiedsbeschrijving:

Dit Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied is het uitgestrekte beekdalsysteem dat globaal gelegen is ten oosten van Assen, tussen Haren in het noorden en Grolloo in het zuiden.
Het is niet aaneengesloten; de delen bij Geelbroek, Houtesch en langs het Andersche Diep liggen los van de rest. Wel zijn ze onderdeel van hetzelfde stroomgebied en via de beeklopen met het kerngebied verbonden.
Het Natura 2000-gebied bestaat niet alleen uit beekdal, ook de aanliggende natuurgebieden, zoals Kampsheide, Balloërveld en de Gasterse Duinen, behoren ertoe.
Het gebied is zeer rijk aan bijzondere ecosystemen.
Daarnaast is het gebied bekend om zijn aardkundige en archeologische waarden zoals grafheuvels, hunebedden en oude handelswegen.
Ook landschappelijk betreft het één van de topgebieden van het land: het oude cultuurlandschap met madegronden, houtwallen, heideterreinen, essen en esdorpen is in optima forma aanwezig.

Alles binnen de paarse lijnen behoort tot het Natura 2000-gebied 'Drentsche Aa-gebied'. Dit zijn dus niet alleen beekdalen, maar ook o.a. de heidevelden (Balloërveld en de Gasterse Duinen).
Dit Natura 2000-gebied is niet aaneengesloten; de delen bij Geelbroek, Houtesch en langs het Andersche Diep (zie onderaan in de kaart) liggen los van de rest.

 


2Dwingelderveld

2. Dwingelderveld . ★★★★

Het Natura 2000-gebied Dwingelderveld ligt ingeklemd tussen de A28 en de dorpen Ruinen en Dwingeloo (zie kaart onderaan).
Door de combinatie van bodem, water en gebruik is hier een groot nat heidegebied ontstaan, waar twee schaapskuddes grazen.
Je vindt er naast heide ook bos, jeneverbesstruwelen, stuifzand en vele vennen.

Wandelingen:

. Knapzakroute Lhee-Lheebroek (lus Lheebroek)....7½ km

. Wandelroute Koelevaartsveen.... 6½ km


. Op het pad ten zuiden van het vennetje Kliplo. Je kijkt westwaarts.
. Op de achtergrond het Jeneverbesstruweel.
.
Hier is op de oever geen bank om te pauzeren, dus moet het zitmatje uitkomst brengen.


Gebiedsbeschijving:

Het Natura 2000-gebied Dwingelderveld is onderdeel van het Drentse keileemplateau.
Het is een uitgestrekt heideterrein kenmerkend voor het oude Drentse esdorpenlandschap.
Het gebied bestaat uit uitgestrekte vochtige heidegebieden, zure en zwakgebufferde vennen, oude eikenbossen, een hoogveengebied in herstel, heideveentjes, droge heide, stuifzanden en jeneverbesstruwelen.
Verspreid in het gebied liggen prehistorische grafheuvels.
Er kunnen enkele deelgebieden worden onderscheiden:
. De Boswachterij Dwingeloo in het noorden bestaat voornamelijk uit bossen die begin twintigste eeuw zijn aangeplant op stuifzand en heide. Hier is veel reliëf aanwezig. In de bossen liggen diverse vennetjes en heidevelden. Het Lheebroekerzand in het oosten is een zeer afwisselend (voormalig) stuifzandgebied met bos, heide en jeneverbesstruweel.
. Ook de Anserdennen in het westen vormen een reliëfrijk (voormalig) stuifzandgebied waar gemengd bos met heide en vennen op voormalig stuifzand voorkomen.
. Het centrum – de Dwingeloose en Kraloërheide - bestaat uit een uitgestrekt heidegebied, met vochtige en droge heiden en vennen, plassen en veentjes.

 


3Bargerveen

3. Bargerveen . ★★

Het Natura 2000-gebied Bargerveen is een van de grootste aaneengesloten hoogveenrestanten van Nederland.
Het ontsnapte aan de grootschalige 19e-eeuwse ontginning van het Bourtangermoeras. Nu heeft het de status van natuurgebied.
Het is een verassend mooi gebied geworden.

Wandelingen:

. Bargerveen ..... 9 km

..Knooppuntenwandeling bij Weiteveen .....7½ km
Deze wandeling is een mooie aanvulling op de eerstgenoemde.
Hier heb je een slagenlandschap dat bestaat uit lange, smalle en door bomen/struiken afgescheiden weidepercelen (in tegenstelling tot de waterrijke en open gebieden in de rest van het Bargerveen). Het hoogveen werd hier niet afgegraven.

. Veenput ontstaan door het afgraven van turf.

Gebiedsbeschrijving:
. Het Natura 2000-gebied Bargerveen is ongeveer 2.000 hectare en is daarmee het grootste hoogveengebied van ons land.
Een belangrijk onderdeel is het Meerstalblok, een niet-afgegraven hoogveengebied waarin meerstallen (hoogveenmeertjes) voorkomen.
Hoewel het veen hier niet is afgegraven, is dit deel van het Bargerveen wel in gebruik geweest voor de boekweitbrandcultuur.
. In veel andere delen van het Bargerveen is het veen tot dicht aan de minerale ondergrond afgeveend. Voor het herstel van dit gebied is gebruik gemaakt van compartimentering met veendammen.
. Hierdoor zijn na vernatting grote plassen ontstaan. Op deze wijze is een water- en vogelrijk landschap ontstaan.
Langs de Laardijk, in het Schoonebekerveld en langs de Duitse grens zijn door vroegere boerenactiviteiten schrale graslanden ontstaan, de zogenaamde bovenveengraslanden.
. Dit zijn door hun ontstaanswijze en ligging in een hoogveengebied unieke graslanden, de enige in Nederland, met veel zeldzame planten en insecten.
. Het halfopen veenlandschap heeft een grote aantrekkingskracht op vogels, zoals geoorde fuut, porseleinhoen, nachtzwaluw, blauwborst, paapje, roodborsttapuit en grauwe klauwier.

 


4Fochteloerveen

4. Fochteloërveen . ★★

Het Natura 2000-gebied Fochteloërveen ligt op de grens van Friesland en Drenthe. Het is een van de grootste aaneengesloten hoogveenrestanten van Nederland. Het ontsnapte aan de grootschalige 19e-eeuwse ontginning van de Smildervenen.
Vanuit de uitkijktoren van Ravenswoud lijkt het gebied wel op een uitgestrekte Afrikaanse savanne: vrijwel boomloos en grazig.

Wandelingen:

. Wandeling vanaf parkeerplaats Brunstigerplas..... 3.75 km

In 2021 had dit korte pad, dat gedeeltelijk fietspad, gedeeltelijk wandelpad is, ook nog eens niet passeerbare plekken vanwege de plassen en modder.
Mijn conclusie: er is veel te weinig gedaan voor wandelaars.
Dat dit ook anders kan, zie je o.a. bij Signal-de-Botrange in het Hohes Venn (de Hoge Venen), waar wel vlonderpaden zijn gemaakt.


E
en vis kan hier niet zwemmen en een wandelaar niet wandelen.

Gebiedsbeschrijving:
Het Natura 2000-gebied Fochteloërveen maakte in het verleden onderdeel uit van de uitgestrekte Smildervenen die ooit grote delen van NW-Drenthe en aangrenzend Friesland bedekten.
Een deel van het Fochteloërveen is in het verleden in gebruik genomen door de boekweitbrandcultuur, turfwinning en als vloeiveld. Het oorspronkelijke afwateringspatroon van het veengebied is daarbij sterk aangetast door menselijk ingrijpen.
Ook de ontginningen in de omgeving en de omvorming tot landbouwgrond en daarmee samenhangende ontwatering hebben in het veengebied verdroging veroorzaakt.
Het Fochteloërveen bestaat uit een naar verhouding jong en ondiep (tot 2 meter) veenpakket. De afgelopen decennia zijn al tal van maatregelen genomen om de groei van het hoogveen te stimuleren, zoals het plaatsen van damwanden en het aanbrengen van stuwen.
Heden is het Fochteloërveen het grootste nog resterende hoogveenlichaam in ons land. Het bevat een relatief grote kern met plekjes actief hoogveen. Het veengebied is uitgestrekt en opvallend arm aan bomen en struiken.
Dankzij de omvang van het gebied komen hier belangrijke populaties van allerlei hoogveensoorten voor.
Het gebied bestaat, naast het levende hoogveen in het centrale deel, uit droge en vochtige heide en vennen, enige graslanden en in het noorden enkele naaldbossen.
Ondiep, open water ligt in de vloeiweiden, Zuidwestplassen en Esmeer. Het Esmeer is een pingoruïne.
De kraanvogel broedt sinds 2001 in het Fochteloërveen en maakte daarmee zijn comeback in Nederland als broedvogel, na eeuwen van afwezigheid.

Zie ook: www.hetfochteloerveen.nl/fochteloerveen.asp

De rode lijn is de begrenzing van het Natura 2000-gebied. Het bevat dus ook grasland en naaldbos

 


5Reestdal

5. Reestdal .

Het Reestdal is géén Natura 2000-gebied, maar een
oud (cultuur)landschap.

De kronkelende beek de Reest is de levensader van het eeuwenoude idyllische Reestdallandschap. Tientallen kilometers vormt het de grens tussen Overijssel en Drenthe. De beek ontspringt in de buurt van Dedemsvaart en loopt richting  Meppel. Bloeiende hooilanden, wuivende graanakkers, bos, heide, vennen en oude boerderijen geven je het gevoel in andere tijden te vertoeven.

Wandelingen:

. Reestdal e.o. bij Oud-Avereest..... 10 ½ km

. Gele paaltjes wandeling vanuit IJhorst ?

. De Reest is een veenbeek en heeft bruin ijzerhoudend water.
. De kerkvonder over de Reest bij Oud-Avereest is het bruggetje van Bartje (Ik bid nie veur bruune boon'n). In de vroegere TV serie Bartje probeerde het ondeugende jongetje hier een eigenwijze bok de brug te laten oversteken. Het was de slotscene van de film. Hierna trok Bartje samen met zijn bok de wijde wereld in.
. Die bruggetjes zijn er niet altijd geweest. Eeuwen geleden gebruikte men voorden, doorwaadbare plaatsen, om aan de andere kant te komen. Plaatsnamen als Coevorden en Amersfoort vinden in dit soort plekken hun oorsprong.


Gebiedsbeschrijving:
De Reest is een beek, die ten oosten van Meppel de grens vormt tussen Overijssel en Drenthe. Ooit ontsprong ze in de toen nog niet afgegraven hoogvenen van Slagharen. Pas in het winterhalfjaar, als het brede dal van de Reest onder water staat, zie je de kracht van de beek en de breedte van het dal dat hier ontstaan is.
Noordelijk en zuidelijk liggen de hogere zandgronden van Overijssel en Drenthe.
Het dal was altijd vruchtbaar wat te zien is aan de fraaie boerderijen die er nog staan langs de beide wegen die het dal omzomen. De Reest kronkelt nog prachtig en heeft inmiddels al zes potentiële ruilverkavelings- en kanaliseringsplannen doorstaan. Dat komt vooral omdat de Drenten en Overijsselaars het nooit eens werden over een oplossing.
Nu gaat kanalisatie helemaal niet meer gebeuren. De gronden in het dal zijn voor een aanzienlijk deel in handen van het Drentse Landschap respectievelijk Landschap Overijssel. En voor zover er al plannen op stapel staan zijn ze natuurgericht.
Het gebied is landschappelijk heel afwisselend en rijk aan natuur.
Op het landgoed Dickninge staan in het voorjaar bijvoorbeeld veel stinsenplanten en
Ook landgoed de Havixkhorst is de moeite waard. Het ooit actieve ooievaarsstation de Lokkerij in IJhorst trekt nog steeds aan aantal, nu wilde, ooievaars.
In Oud Avereest  ligt bezoekerscentrum de Wheem van Landschap Overijssel met eromheen veel wandelmogelijkheden.
Het bezoekerscentrum 't Ende bij de Stapel is van het Drents Landschap
Alles bij elkaar Voldoende om een weekend aan weerszijden van de Reest rond te neuzen.

In Oud Avereest  ligt bezoekerscentrum de Wheem van Landschap Overijssel met veel wandelmogelijkheden er omheen.

 


6DrentsFrieseWold

6. Drents-Friese Wold

Het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld

. Grote Bos- en duinwandeling.....10½ km

.
. Het Aekingerzand vlak bij de ingang bij Eethuis Aekingerzand.

 


7NorgerEsdorpenlandschap

7. Norger Esdorpenlandschap:
Dit is géén Natura 2000-gebied, maar een oud (cultuur) landschap.
(Uitgezonderd het postzegeltje Norgerholt dat wel een
Natura 2000-gebied is).

. Korte wandeling Norgerholt .....1 uur

. Knapzakroute Westervelde-Norg (lus Westervelde).....9½ km

. Knapzakroute Zeijen-Peest..... 7 km.....en..... 11 km


.
 Boomvormige Hulsten ( Hulstbomen ) en Klimop verlenen het Norgerholt
.in de winter een mooie groene aanblik.
. Sommige Hulstbomen zijn meer dan twintig meter hoog.
Ze behoren daarmee tot de hoogste in Europa.
. Er is in dit bos wel 20 % dood hout ( zowel staand - als liggend ). Dit is dus wat minder dan in een oerbos, dat wel 30 % heeft.

 

 

...... Overige gebieden (veelal Natura 2000-gebieden):

 

 

Gees (esdorpenlandschap) (Zuidoost-Drenthe)

. Korte wandeling langs historische boerderijen ..... 2½ km

. Knapzakroute Gees (westlus)..... 9 km


De boerderijen zijn hier van het 'hallehuis' type. .Ze hebben rieten daken en vlechtwerk op het bovenste deel van de .schuurwanden.


 

Elperstroomgebied (Midden-Drenthe)

. nederland_Elperstroomgebied.html ..... 10½ km

FOTO


....
..... ...

Het Natura 2000-gebied 'Elperstroomgebied' ligt tussen Schoonloo en Elp en beslaat het beekdal en aangrenzende hogere gronden van de Elperstroom. Het gebied bestaat voor een groot deel uit beekdalgraslanden. Het beekdal van de Elperstroom is bijna 4 km lang en vindt haar oorsprong enkele kilometers ten westen van Schoonloo. Het betreft hier een beekdal met voornamelijk lokale kwel in de bovenloop (Everts & De Vries, 1991; Grootjans et al. 2010). Hierin vormt de Elperstroom een bovenloop van het Beilerstroomsysteem. De afwatering verloopt grofweg van noord(oost) naar zuid(west). De flanken van het beekdal fungeren als inzijgingsgebied voor grondwatersystemen waarvan de kwel uittreedt in het lager gelegen beekdal. Qua oppervlak is de oostflank veel groter dan de westflank. Het eigenlijke beekdal is in 1977 aangewezen als reservaat. In het aanwijzingbesluit als Natura 2000-gebied is ook een gedeelte van de polder Grevema en een stuk van de boswachterij Schoonloo aan het gebied toegevoegd, waarbij de status als reservaat is komen te vervallen. Het voormalige reservaat kenmerkt zich door lokaal nog vrij goed ontwikkelde schraallanden en blauwgraslanden. Het voormalige reservaat bestaat uit de deelgebieden Stroetma, Oosterma, en Reitma.

 

Ken je nog andere wandelingen die behoren tot de mooiste rondwandelingen tussen 8 en 18 km, dan hoor ik het graag.

e-mailadres


Overnachting:

Voor mooi gelegen vakantiehuisjes in de natuur
ga je naar Natuurhuisje.nl

.

 

 

Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis. Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.

Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een kleine donatie voor het vele werk.
Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

...................................... .
. Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
. Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal vanaf je creditcard geld overmaken.

Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
ING-bankrekening:

IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
BIC : INGBNL2A
t.n.v. P. C.M. Smulders.

 

Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

 

. .... . ....

LAATST BIJGEWERKT : 27-9-2021