.
KNAPZAKROUTE ... LOON – TAARLO

 

............................Noordlus . 10 ½ km ... en ... Zuidlus ..8 km

Snel naar:

1... Noordlus 10 ½ km

2... Zuidlus 8 km


Je bezoekt de twee zeer karakteristieke esdorpen Loon en Taarlo
in het Nationaal beek en esdorpen-landschap Drentsche Aa.
Hiervan heeft Taarlo het leukste dorpsgezicht.

In het omliggende landschap vinden we nog de drie elementen terug die
eeuwenlang het landbouwsysteem hebben bepaald, namelijk
de
essen, groenlanden ( wei- en hooilanden in het beekdal) en heidevelden.

Landschapselementen zijn o.a. twee
hunebedden,
enkele pingoruïnes, tientallen
grafheuvels en oude boerderijen.

De hoofdroute van 18 km is te splitsen in:
1. Noordlus . 10½ km.
2. Zuidlus . 8 km
Zie beide kaartjes hieronder.
Hoofdstuk1

. . . 1. NOORDLUS . . 10½ km

Elk vierkant van het vierkantennet is in werkelijkheid 1 bij 1 km.

Rode streepjeslijn = wandelroute.

Om te pauzeren neem ik altijd een zitmatje mee, zodat je dat overal kunt doen.
.. Voor degenen die liever op een bank zitten, heb ik deze in de kaart aangegeven.


• Het kleine esdorp Loon ligt vlak bij Assen.
• Gelukkig hebben een kanaal en een spoorlijn er anderhalve eeuw geleden
.. voor gezorgd dat Loon zichzelf kon blijven.
.. En de ligging op de rand van het beekdal van de Drentsche Aa zal het
.. dorp hopelijk tot in lengte van dagen voor verdere aantasting behoeden.
.. (Lees ook de volgende interessante info.)
• De route brengt je over de Looneresch naar het prachtige esdorp Taarlo
.. en langs de
groenlanden (wei- en hooilanden in het beekdal)
.. van het Taarlosche Diep. en Loonerdiep.
.. Onderweg passeer je het Smalbroekerloopje, een zijbeekje van het
.. Loonerdiep. Een echt juweeltje !


• Boerderij aan de Markeweg in Loon.


Taarlose Veentje en het ven op Kampsheide zijn
beide pingoruïnes:

Hoe is zo'n pingoruïne ontstaan?

• Tijdens de laatste ijstijd was het zo koud dat de bovenste tientallen
meters permanent bevroren waren (permafrost).
Onder deze bevroren bodem bevond zich grondwater dat vanwege de
grote diepte sterk onder druk stond.
Op plaatsen waar zich scheuren in de permafrost bevonden welde het grondwater daarom omhoog.
Zodra het in de zone met permafrost kwam bevroor het.
Hierdoor ontstond een ondergrondse ijslens, die door de aanvoer van
nieuw grondwater bleef groeien. De grond boven de ijslens werd steeds
verder omhooggeduwd. Er ontstond een heuvel die tientallen meters
hoog kon worden.
• Door de aanhoudende groei van de ijsheuvel ontstonden er op een
gegeven moment scheuren in de grond bovenop de ijslens.
Zonlicht kon nu op het ijs schijnen, waardoor dit langzaam ging smelten.
Ook de bedekkende grondlaag ontdooide. Geholpen door het smeltwater
dat van de pingo afstroomde geleden stukken grond naar beneden, die
zich aan de voet van de heuvel ophoopten. Zo vormde zich aan de
onderkant een ringvormige aarden wal, de zogenaamde randwal.
Toen al het ijs gesmolten was bleef er een ringvormige krater over die
zich vulde met smeltwater: een pingoruïne
• Vanaf het begin van het Holoceen nam de temperatuur sterk toe.
In het pingomeertje gingen planten groeien. Afgestorven planten
verrotten niet maar stapelden zich op tot veen. Geleidelijk raakte de pingoruïne opgevuld met veen. In het landschap waren nu alleen nog de ringvormige aarden wallen herkenbaar.
• Uit koolstofdateringen van plantaardig materiaal uit de onderste
veenlagen is gebleken dat de pingoruïnes zijn gevormd rond de
12.000-11.000 jaar geleden.
In de 19e en 20e eeuw werden de pingoruïnes uitgeveend
Na het uitvenen vulde de pingoruïne zich met regenwater, waardoor
de ronde pingomeertjes weer herkenbaar werden in het landschap.

Zie: www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen...

.


• Een gedeelte van het Taarlose Veentje dat aan het dichtgroeien is.
• Dit pingomeertje is best groot. Ik schat haar middellijn enkele honderden meters.

• In de verte zie je de beboste randwal. Die is ongeveer 4 meter hoog.


 

Hunebed D15 Loon is zeer bijzonder:

• Het ligt ten noorden van Loon aan de noordzijde van de Looner es.
• Met 5 dekstenen is dit hunebed middelgroot.
• Het is mooi regelmatig en symmetrisch.

• Van het korte gangetje (= poort ; ingangspartij) zijn de
.. 2 paar poortzijstenen nog aanwezig, maar van de daarop liggende
.. poortdekstenen is er nog slechts 1 over. (zie foto's)
• Ook de steenkrans resteert nog grotendeels. Dit is zéér bijzonder, want. )..
.. bij steenroof in het verleden verdwenen de kransstenen naast de
.. stopstenen en andere kleinere stenen als eerst.
• In de 19 eeuw werd van dit hunebed de aarden dekheuvel verwijderd,
.. omdat.de toenmalige deskundigen ten onrechte dachten dat dat
.. stuifzand was en dus niet bij het hunebed hoorde.


• Bovenaanzicht van een driedimensionaal model.
.. Zie verder: http://www.hunebeddeninfo.nl/d15loon

• De lengteas van een hunebed is dikwijls ongeveer oost-west.
Het oorspronkelijk aantal zijstenen (z) = 10, het aantal dekstenen (d) = 5.
.. (dus telkens een setje van 2 zijstenen met daarop een deksteen).
Het korte gangetje ( poort; ingangspartij ) zit in de witte rechthoek.
.. Het wordt gevormd door 2 paar poortzijstenen (z) en
.. er is nog 1 van haar 2 poortdekstenen (d) behouden.
De ovale steenkrans rondom de voormalige aarden dekheuvel
... is nog grotendeels aanwezig. Dat komt bij weinig hunebedden voor.
Zo'n steenkrans bestaat uit kransstenen (k).


• Je kijkt hier noordwaarts.
De ovale steenkrans heeft aan de westkant tamelijk hoge, grote kransstenen (k).


• Je kijkt hier oostwaarts.
• z = zijsteen
... d = deksteen ... s = sluitsteen.
Het korte gangetje ( poort; ingangspartij ) wordt gevormd door
.. 2 paar poortzijstenen (z) en er is nog 1 van de 2 poortdekstenen (d) behouden.

• De ovale steenkrans heeft aan de westkant tamelijk hoge, grote kransstenen (k).


Wat is een hunebed ?

Een hunebed is een van grote zwerfstenen gebouwde grafkamer.
Ze komen voor in Noord-Nederland (en verder oostwaarts in Duitsland,
Polen en Zuid-Scandinavië).
De overledenen kregen eten en drinken in potten mee, maar ook
gereedschap, wapens en sieraden.
De hunebedden komen uit de Nieuwe steentijd, circa 5.000 j geleden.
Dat was de tijd van de eerste boeren.
Ze zijn gebouwd door de mensen van de Trechterbekercultuur.
De graven werden gebruikt gedurende vele generaties door bepaalde vooraanstaande families.
.


Hoe bouw je een hunebed:

• Eerst verzamelde men zwerfstenen. Deze waren in de voorlaatste
.. ijstijd, ongeveer 150.000 jaar geleden, uit Scandinaviën door het
.. landijs hierheen geschoven.
.. Vele hadden onderin het landijs ingesloten gezeten en honderden
.. kilometers over rotsen en bevroren bodems geschuurd. Daardoor
.. kregen ze één plat vlak. Dergelijke stenen waren het meest geschikt.
.. ( Je kon dan een enigszins rechthoekige ruimte maken en je kon
.. dergelijke stenen gemakkelijker m.b.v. ronde boomstammen,
.. touwen en ossen, maar bovenal mankracht naar de bestemming
.. slepen.)
Idealiter bouw je zo'n hunebed met setjes van 3 grote stenen.
.. Twee zijstenen (de zgn. draagstenen) staan tegenover elkaar
.. met hun platte vlak naar binnen. Ze hellen een beetje naar elkaar toe.
.. Daar ligt steeds een grote deksteen horizontaal bovenop
.. met haar platte vlak onder (zie foto ). ..

• Als je een aantal keer zo'n setje van 3 stenen achter elkaar zet en
.. ze aan beide korte uiteinden afsluit met nog een sluitsteen,
.. krijg je een rechthoekige grafkamer met muren en een dak.
• Hunebedden zijn gemiddeld oost-west georiënteerd , maar
.. allesbehalve exact. Er komen grote afwijkingen voor.
Aan de zonnige zuidzijde kwam zo veel mogelijk in het midden de
.. ingang (Men zette twee zijstenen iets verder uit elkaar dan
.. gebruikelijk waardoor er een smalle ingang ontstond)
.. Ervoor maakte men een kort gangetje. ( Zo'n gangetje was nodig
.. omdat de grafkamer afgedekt werd met een aarden dekheuvel;
.. zie verderop)
.. In boeken noemt men dat korte gangetje de ingangspartij of poort.
.. Het werd gemaakt uit een paar relatief kleine zijstenen met daarop
.. een relatief kleine deksteen ( poortzijstenen en poortdeksteen).
.. In het geval dat je een groot, hoog hunebed had gemaakt, moest
.. ook je aarden dekheuvel groot zijn. Als gevolg daarvan werd ook je
.. korte gangetje iets langer. Je plaatste dan niet 1 paar poortzijstenen,
.. maar 2 paar.
• De openingen tussen de grote zwerfstenen werden met stopstenen
.. opgevuld. 
• Het hunebed werd afgedekt met een aarden dekheuvel met veelal
.. daar omheen een ovale steenkrans.
• Het hunebed werd afgesloten met een steen of een deur.

.
Vooraanzicht en plattegrond van een klein hunebed ( slechts 4 dekstenen).
... ( 2-4 dekstenen = klein ...... 5-7 = middelgroot ...... 8-10 = groot hunebed )
De meeste grafkamers lagen ongeveer oost-west gericht.
In de zuidelijke lange zijde kwam ongeveer in het midden de ingang met een
.. kort gangetje ervoor. Dat gangetje bestond bij een klein hunebed uit één enkel paar
.. poortzijstenen, maar bij grote hunebedden waren 2 paar nodig, soms zelfs 3.
... z = zijsteen ......... s = sluitsteen ......... d = deksteen
.......( De zijstenen en sluitstenen vormen samen de draagstenen.)
Alle kransstenen (k) samen vormen de steenkrans.


.
www.hunebeddeninfo.nl/d15loon

. www.hunebedden.nl/d15.htm

. http://www.hunebedden.nl/hunetxt.htm

. www.hunebeddeninfo.nl/wathunebedden

. https://issuu.com/virtumedia/docs/archeologie_mag....

 

 

 

Loon en Taarlo, karakteristieke esdorpen:

Het gebied van de Drentsche Aa is nog altijd kenmerkend voor het oude
esdorpenlandschap.

Tussen de beekdalen en de heide liggen daar nog steeds een aantal
zeer karakteristieke dorpen ( Loon, Taarlo, Anloo en Anderen) met
hun essen (open akkercomplexen).

.
.• Taarlo, brink met ooievaarsnest.


..• Taarlo, brink met een gegraven dobbe
....Hier konden de dieren drinken ( en de .dorpelingen de emmers vullen
... als er brand was).

Het Drentsche esdorpenlandschap wordt vaak als een tijdloos landschap weergegeven met idyllische dorpjes in het groen en
grote uitgestrekte paarse heidevelden met schaapskuddes.
Samengevat zag het er in rond 1900 als volgt uit:

.• Deze kaart toont de situatie omgeving Loon en Taarlo rond 1900.
.• De dorpjes met hun essen lijken eilandjes tussen de groenlanden en de heide.

.Het esdorp:
De plekken waar de eerste Drenten hun boerderijen bouwden, waren
niet toevallig gekozen. Ze zochten die plekken uit die niet te droog en
ook weer niet te nat waren.
De nabijheid van water was belangrijk, want daar was gras voor het
vee. De oudste dorpen ontstonden dan ook steeds tussen het beekdal
en de hogere gronden waar akkers konden worden aangelegd.
Zo'n dorp bestond uit een zwerm boerderijen met daartussen open
ruimten en één of meer brinken.
De beplanting op de brinken, op erven en langs perceelsgrenzen gaven
het esdorp een groen karakter.
Bij het dorp lagen goorns (= moestuinen)(vergelijk: Garten(d) ; garden (e)

. De es(sen):
Bij het dorp lag een of meer essen, het gemeenschappelijke
akkercomplex van het dorp. Het was meestal in een aantal
blokken
verdeeld, en die waren weer onderverdeeld in een aantal stroken
( lange, smalle percelen). Die stroken waren privébezit
.
Als de es uitgebreid werd, gebeurde dat door een nieuw blok te be-
ginnen (blokverkaveling). Iedereen had recht op een aandeel.
Rogge was eeuwenlang het belangrijkste gewas.
De es werd vaak van de omringende heide gescheiden door een
eswal of bosrestant om loslopend vee buiten de akkers te houden.
( Tegenwoordig zijn de essen nog goed te onderscheiden, maar wel
deels bebouwd
. Hun interne structuur is wel flink gewijzigd, het
versnipperde eigendom is door ruilverkaveling afgenomen.
Ook van de eswal is niet veel meer over. )

.• De groenlanden (= graslanden (wei- en hooilanden) in het beekdal).
Hier weidde men in de hoger gelegen delen het rundvee, terwijl
de lager gelegen delen, de maden, als hooiland werden gebruikt.
(Het woord made of maat is verwant aan maaien)
Die wei- en hooilanden werden tot het begin van de negentiende eeuw
niet bemest, waardoor zich daar rijk bloeiende plantengemeenschappen konden ontwikkelen.
Toen het gemeenschappelijk gebruik van de wei- en hooilanden in
onbruik raakte, ging men de percelen scheiden met houtwallen of
sloten die als veekering dienden.
De zogenaamde grenswallen zijn het oudst. Zij vormen de grens met
de veelal aangrenzende heide.
Daarna ging men op de hogere delen, waar geen veekerende sloten
konden worden gegraven, loodrecht op de richting van het beekdal dwarswallen aanleggen tot aan de laaggelegen gronden, waar sloten
de veekerende functie konden overnemen.
Kenmerkend voor de weilanden is de opstrekkende verkaveling
met
houtwallen als veekering (zie kaart)
De
hooilanden daarentegen hebben een onregelmatige blokvormige
verkaveling
met
sloten als veekering.
(Tegenwoordig zijn veel houtwallen bij de weilanden weer verdwenen.)

. De heidevelden:
De heiden waren in gebruik als weidegronden voor de schapen.
De vochtige, venige terreingedeelten met dopheide gebruikte men
bij voorkeur voor het plaggen. Zij hadden wat meer humeus materiaal.
Dopheide werd ook als brandstof gebruikt.

In de veentjes vond turfwinning plaats.
( Tegenwoordig is het Balloërveld nog steeds grotendeels heide.)


. Het bos
Dit was ver teruggedrongen, hoewel men in bepaalde gebieden
bewust bos in stand hield voor brand- en timmerhout of jacht.
Dit bos werd ook omheind, zodat de schapen er buiten zouden blijven.

Vanuit de dorpen was er naar buiten toe een afnemende intensiteit van
het bodemgebruik. Dat liep van de es, via de groenlanden tot en met
de heidevelden. Met andere woorden je zorgde ervoor dat je de grond,
waar je het meest naartoe moest, het dichtst in de buurt had.
Hooien deed je immers maar één, hooguit twee keer per jaar,
dus dat mocht best een eindje weg liggen.

Het esdorp, de es en de groenlanden maakten samen ongeveer 20%
uit van het dorpsgebied, de heidevelden de overige 80%.

Bij deze extensieve landbouw dient elk bedrijf over grote oppervlakten
te beschikken. Die ruimte was in het oude Drenthe volop aanwezig.
Zo was bij een akkerbouwbedrijf van 12 ha in het begin van de
19 de eeuw nog gemiddeld 25 ha groenlanden en liefst ruim 100 ha
aan heideveld aanwezig !
Daarop hield men zo'n 20 stuks rundvee en 80 schapen.
Om de vruchtbaarheid van 1 ha akkerland te waarborgen was dus meer
dan het tienvoudige aan ander grondgebruik noodzakelijk.

. Schematische weergave esdorpenlandschap in Drenthe

.
.

Hoofdstuk2

. . .2. ZUIDLUS . .8 km

Elk vierkant van het vierkantennet is in werkelijkheid 1 bij 1 km.
Het zuidelijkste deel van de wandeling is niet echt stil, omdat je daar dicht bij
.. de weg Rolde -Assen bent en de Europaweg-Oost.
.. Landschappelijk is het echter wel goed.• Wandeling in een prachtige omgeving:
• Je loopt over de hoge
Ballooër esch met het grote hunebed D16 Balloo,
• vervolgens door het mooie natuurgebied Kampsheide ( fotoalbum ) met
.. haar ven, grafheuvels en jeneverbesstruweel en
• tot slot langs de eerste meanders van het
Loonerdiep.

Hunebed D16 Balloo:

Een groot en bijna compleet hunebed.
Helaas zijn er nog maar enkele kransstenen.

• Ik las in een boek: "De meeste hunebedden werden gebouwd op een
.. wat hoger gelegen punt, vaak aan de rand van een laagte".
..
Hunebed D16 Balloo voldoet hier helemaal aan.
.. Het hunebed staat op de Ballooër esch op een hoge plek
.. aan de rand van het beekdal van het Loonerdiep.
Het is een groot hunebed ( 9 dekstenen ) en bijna compleet.
Het is bijna helemaal opgebouwd uit paren zijstenen (z) die tegenover
.. elkaar staan en waar dekstenen (d) bovenop liggen.
Twee sluitstenen (s), één aan het westelijke uiteinde en één aan het
.. oostelijke , maken de grafkamer compleet.
Van de ovale steenkrans rondom de voormalige dekheuvel zijn nog
.. maar twee kransstenen (k) over.
.. ( Bij stenenroof in het verleden verdwenen die kransstenen meestal
... als eerste.)
In de bovenkant van deksteen nummer 6 zitten kleine 'putjes'.
.. Het zijn 'cupmarks' ontstaan door het kloppen met een kleine steen.
.. D16 is het enige Nederlandse hunebed met dergelijke ‘putjes’.

• Bovenaanzicht van een driedimensionaal model.
.. Zie verder: http://www.hunebeddeninfo.nl/d16balloo

• De lengteas van een hunebed is dikwijls ongeveer oost-west.
• Er zijn 9 setjes van 2 zijstenen (z) met daarop een deksteen (d).
Het korte gangetje ( poort; ingangspartij ) zit in de witte rechthoek.
.. Het wordt gevormd door één paar poortzijstenen (z) en daarop
.. een poortdeksteen (d)
.. ( Ik vermoed dat er oorspronkelijk twee paar geweest zullen zijn en
.. dat 1 paar samen met de steenkrans opgeruimd is. )
De poort zit precies in het midden van de lange zuidzijde.
.. Erachter zie je een zeer grote deksteen met aan weerszijden 4 dekstenen.....
Van de ovale steenkrans rondom de voormalige aarden dekheuvel zijn nog
.. slechts twee kransstenen (k) over.


• Je kijkt hier naar het noorden.
Het oorspronkelijk aantal zijstenen (z) was 19 en dekstenen (d) was 9
.. (dus vrijwel altijd een setje van 2 zijstenen (z) met daarop een deksteen (d).
. s = sluitsteen.
Er is nog slechts 1 paar poortzijstenen (z) met daarop een poortdeksteen (d).
.. Zie hiervoor de witte rechthoek.

• Je kijkt hier naar het oosten.
• De westelijkste steen vlak bij de fotograaf is de sluitsteen (s),
Het oorspronkelijk aantal zijstenen (z) was 19 en dekstenen (d) was 9
.. (dus vrijwel altijd een setje van 2 zijstenen (z) met daarop een deksteen (d).

Één paar poortzijstenen (z) met
poortdeksteen (d) is er overgebleven.

.
Een schema van een hunebed ( vooraanzicht en plattegrond ).
... z = zijsteen ......... s = sluitsteen ......... d = deksteen
....De zijstenen en sluitstenen vormen samen de draagstenen.
... Alle kransstenen (k) samen vormen de steenkrans.

Bovenstaande is maar een schema. Let op:
... - het aantal dekstenen kan zowel minder als meer zijn dan in deze tekening.
..... In Nederland hebben de hunebedden 2 t/m 10 dekstenen ( In Duitsland soms meer).
... - De dekstenen rusten minimaal op twee tegenoverstaande zijstenen.
..... Hele grote liggen echter op 3 of 4 zijstenen.

. www.hunebeddeninfo.nl/d16balloo

. http://www.hunebedden.nl/d16.htm

. http://www.hunebedden.nl/hunetxt.htm

. www.hunebeddeninfo.nl/wathunebedden

. https://issuu.com/virtumedia/docs/archeologie_mag....

 

 


Grafheuvels (tumuli) op de Kampsheide:
Nieuwe steentijd, Bronstijd, IJzertijd.

De Kampsheide is een klein maar mooi natuurgebiedje met o.a. prachtig
jeneverbesstruweel en een ven. Maar Kampsheide is nog veel méér.
Van circa 3500 v. Chr. tot het begin van de jaartelling is dit gebied
permanent bewoond geweest. Daarvan getuigen de prehistorische
graven
( denk aan hunebed D16 Balloo en tientallen grafheuvels).
Later verplaatste de menselijke activiteit zich naar de hogere,
zwaardere gronden oostwaarts richting Balloo.

Hier op de Kampsheide vind je grafheuvels uit verschillende periodes,
namelijk de Nieuwe steentijd, Bronstijd en IJzertijd (zie tijdlijn hieronder).
In de Bronstijd en IJzertijd werden de doden niet langer begraven,
maar gecremeerd. De verbrande resten werden in een urn of in een
doek gedaan, waarna deze in een reeds bestaande heuvel werd bijgezet.
Naast deze grafheuvels is er ook nog een urnenveld en een restantje
van een Celtic field-gebied [ spreek uit Keltik]. Dit is een gebied met
vele, kleine omwalde akkertjes uit de IJzertijd.
.
.

.• Deze grafheuvel in het mooie natuurgebied Kampsheide is wel 3 meter hoog.
.. Er zijn verschillende malen doden in begraven.
.. Bij elke begrafenis werd de heuvel opgehoogd.


. Een aantal grafheuvels zijn begroeid met jeneverbesstruweel.


Loonerdiep:
een langzaam stromende, meanderende beek.


Een meander is een lus in de loop van een natuurlijke waterloop
.. (beek of rivier).
Een serie meanders ontstaan doordat stromend water in een beek, bij
.. aanwezigheid van een hindernis niet meer rechtdoor stroomt.
.. Waar in een door oevers begrensde rechte beekloop aan één zijde ..
.. een hindernis ontstaat, bijv. door een in de bedding gevallen boom of
.. door een toevallige plaatselijke ophoping van bijv. grind, zal het water
.. daar tegenaan 'botsen', een richtingsverandering ondergaan en
.. schuin op de tegenover-liggende oever toestromen.
.. Daar spoelt de stroming grond weg. Er treedt erosie op.
.. De oever wordt enigszins uitgehold.
.. We noemen deze oever de steile oever of stootoever.
.. Vervolgens komt de tegen deze oever 'teruggekaatste' waterstroom
.. nu weer schuin tegen de andere oever, waar eveneens erosie gaat
.. optreden, enz.
.. Op deze wijze ontstaat langs een oorspronkelijk rechte beekloop een
.. serie oeveruithollingen, die afwisselend aan de ene en de andere
.. zijde liggen.
Tegelijk met deze oevererosie treedt langs de overkant, waar de ..
.. stroomsnelheden juist verminderd zijn, sedimentatie (afzetting) op.
.. Daar wordt zand en grind afgezet).
Na een tijd krijgen we dus buitenbochten waar steile oevers zijn .. ..
.. uitgeschuurd en daar tegenover binnenbochten waar grond wordt
.. afgezet.

. Schematische kaartjes met opeenvolgende ontwikkelingsstadia van een serie
.. beekmeanders onder invloed van een hindernis aan één zijde in de bedding.


• Mooi houten vlonderpad over het natte, moerassige beekdal van het Deurzerdiep.


Het Loonerdiep meandert nog heel natuurlijk over haar dalbodem.
.. In de binnenbocht vindt sedimentatie plaats en is er daarom een flauwe oever.
.. In de buitenbocht, waar de fotograaf staat zorgt erosie voor een steile oever.Beoordeling:
Beide wandellussen zijn mooie en interessante wandelingen.
Ook de teksten van de aandachtspunten zijn goed.
Dus tot zover niets dan lof.
Er waren in 2019 echter enkele tekortkomingen in het wandelgidsje.
1. Het topografisch kaartfragment was gedateerd en minder duidelijk dan
mijn open topo kaartjes. Neem dus afdruk van mijn kaartjes mee.
2. Je moet onderweg te veel bladeren in je wandelgidsje.
Dit zou verminderd kunnen worden door net als bij een LAW gids
op de ene pagina een kaartje van een lus te zetten en
op de tegenoverliggende zijde de routebeschrijving.
Je hoeft dan alleen nog maar te bladeren als je even naar een
aandachtspunt wilt. Dat is een tiental keer per wandellus.

Fotoalbum:
Nog geen gevonden.
Knapzak-ABC:
Zie: https://knapzakroutes.nl/bokd/knapzak-abc/
Hier wordt het landschap uitgelegd met behulp van 60 trefwoorden.
Denk daarbij aan woorden als: boermarke, brink, Celtic field en havezate.

 

Routenieuws:
In de loop van de tijd verandert er van alles onderweg:
paadjes verdwijnen,  nieuwe weggetjes worden aangelegd, etc. 
Kijk daarom op de website:
.  https://knapzakroutes.nl/bokd/overzicht-knapzakroutes/k30
Bij het hoofdstuk Routenieuws staan de recente routewijzigingen.
Noteer ze in je wandelgidsje.


 

Routeboekje:

.
..
K 30 Loon - TaarloAchtergrondinfo hunebedden:

.
..
Gids voor de hunebedden in
..... Drenthe en Groningen.

..... Wijnand van der Sanden,
..... Tweede, herziene druk,
..... WBOOKS, Zwolle
Te bestellen bij:
Reisboekwinkel de Zwerver ( webshop voor reisgidsen en landkaarten) 


... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.Andere mooiste knapzakroutes vind je op:
.
www.pietsmulders.nl/nederland_knapzakroutesdrenthe.html

LAATST BIJGEWERKT : 18-4-2019